นายสถาพร  ศิริภักดี  รองอปค. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน
ราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง  ปค. กับ หน่วย
งานภายนอกกระทรวงแรงงานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 11 หน่วยงาน  ได้แก่  กรมการปกครองสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผอ.สน.บท. นายวินิจ สนชัย ผอ.สพท.
นายอำนาจ  โพธิ์สอาด  ผอ.สอท. ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เขตดินแดง  กทม.  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142