ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
24 พฤศจิกายน 2560
line orange

         นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เลขาหน่วยงาน
ศาลปกครอง (Supreme Court of Korea) ของสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่สถานทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีประจำประเทศไทย จำนวน 1 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เช่น ขั้นตอนการ
แจ้งการเกิด ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส งานลงทะเบียนสถานะทางครอบครัว และขั้นตอนการแปลเอกสารของหน่วยงาน
กรมการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวแก้วชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


                                                    601124

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000