กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์
line orange

 

 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง

ppt

ประจำปี 61 กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดย
ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครองโทร.  ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๒-๓
dl

ppt

ประจำปี 61 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชนโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
dl

ppt

ประจำปี 61 การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบัตรประจำตัว
ประชาชนและการนำเสนอการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหา
จากการปฏิบัติงาน
dl

ppt

ประจำปี 61 บรรยายส่วนทะเบียนทั่วไป dl

ppt

ประจำปี 61 สำนักทะเบียนและอำนาจหน้าที่การหารือปัญหางานทะเบียนราษฎร dl

ppt

ประจำปี 61 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
การป้องกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ โดย ส่วนส่งเสริมการ
ทะเบียนและบัตร
dl

ppt

ประจำปี 61 สรุุปภาพการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียน dl

ประชาสัมพันธ์

6-10 ก.พ.60 คณะนิเทศงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จ.ราชบุรี dl

ประชาสัมพันธ์

16-20  ม.ค. 60 คณะนิเทศงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จ.สมุทรปราการ dl

ปกติ มท
0309.4/ว25398

30 พ.ย.59 โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560 dl

ปกติ ที่ มท
0309.4/ว22543

18 ต.ค.59 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนัก
ทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2560
 dl

 

ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.4/7335

10 ต.ค.59 โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl

ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.4/7254

 6 ต.ค.59 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการ
ทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน
dl
ปกติที่ มท
0309.4/ว28634    
27 ธ.ค. 56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการสำนัก
ทะเบียนอำเภอ
dl
ด่วนที่สุดที่ มท.
0309.1/ว19
- สสท.ได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สน.บท.
14 ป้าย
dl
ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.1/ว15
- คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556
dl
ด่วนที่สุดที่ มท
0309.1/ว9
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางทะเบียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ
dl                                              

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000