โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ


bullet green alt เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร ทางการ
      ทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" พ.ศ.2555
      เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
 
bullet green alt เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร ทางการ
      ทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" พ.ศ.2555
      เรียน ผชช.ผอ.ส่วน หน.ศ.บปท. และ หน.ศบท.ภาค 1-9
 
bullet green alt ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
      บุคลากรทางการทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" พ.ศ.2555

bullet green alt ระเบียบการแต่งกาย เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อเตรียม
      ความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ"

bullet green alt ผังห้องสอบ การสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อ
     เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" พ.ศ.2555 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555

bullet green alt รายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อรับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อ เตรียมความ
     พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" พ.ศ.2555
 
bullet green alt กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
     "การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ" 
      พ.ศ.2555

bullet green alt แผนที่เดินทางมาสำนักบริหารการทะเบียน
bullet green alt แผนที่เดินทางมามหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet green alt หนังสือที่ มท 0309.4/ว651 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการทะเบียนเข้ารับการ
     อบรมหลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตร
     ในต่างประเทศ" (สสท.)  

bullet green alt หนังสือที่ มท 0309.4/ว652 วิทยุในราชการกรมการปกครองแจ้ง จว. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล ฯลฯ
bullet green alt ข่าวสารความคืบหน้ากระบวนการคัดเลือกบุคคลากรทางการทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศ
bullet green alt รายชื่อผู้ส่งแบบแบบฟอร์มแสดงเจตความประสงค์ ขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร
     "การพัฒนาบุลากรทางทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ"

bullet green alt โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรทางทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตร
     ในต่างประเทศ"
 
bullet green altแบบแสดงความประสงค์ขอรับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรทางทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
    การทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ"
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000