สาระน่ารู้
คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตร
ประจำปี พ.ศ.2556 (สสท.)

line orange

ส่วนการทะเบียนราษฎร

text list bullets2 ทะเบียนราษฎร  download
text list bullets2การป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   download

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

text list bullets2 พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๔  download

ส่วนทะเบียนทั่วไป

text list bullets2 นายอำเภอต้องรู้  download

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

text list bullets2 คู่มือทะเบียนราษฏร-มีอยู่หลังเมนู สนท  download
         1 คู่มือการพิมพ์คำร้องทะเบียนราษฏร  download
         2 คู่มือระบบการบริการตรวจสอบคัดรับรองรายการทะเบียนคนและบ้าน  download
         3 คู่มือระบบการบริการทะเบียนการเพิ่มบ้านใหม่  download
         4 คู่มือระบบการบริการทะเบียนการพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  download
         5 คู่มือระบบบริการทะเบียนคนเกิด  download
         6 คู่มือระบบการบริการทะเบียนคนตาย  download
         7 คู่มือระบบทะเบียนการย้าย  download
         8 คู่มือระบบการบริการทะเบียนการแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลและบ้าน  download
         9 คู่มือระบบการบริการพิมพ์ทะเบียนบ้านแบบเล่ม  download
       10 คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนราษฎร  download
       11 คู่มือการออกรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำวันและการออกหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน download
       12 คู่มือระบบการตรวจสอบและออกรายงานสถิติการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  download
       13 คู่มือการพิมพ์รายงานต่างๆ download
       14 คู่มือระบบตรวจสอบทุจริตทางทะเบียนราษฎร  download
text list bullets2คู่มือบรรยาย-ทะเบียนราษฎร
        1 ระบบทะเบียนราษฎร1  download
        2 ระบบทะเบียนราษฎร2  download
text list bullets2ทะเบียนบัตร
        1. ระบบการออกบัตรประจำตัวประชาชน
             1.1 คู่มือโปรแกรมการพิมพ์ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการถ่ายรูป  download
             1.2 คู่มือโปรแกรมการพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน  download
             1.3 คู่มือโปรแกรมการยกเลิกและแก้ไขรายการบัตรประจำตัวประชาชน  download
             1.4 คู่มือโปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้า  download
             1.5 คู่มือโปรแกรมการคัดรับรองใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน  download
             1.6 คู่มือโปรแกรมพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการทำบัตรประจำตัวประชาชน  download
             1.7 คู่มือโปรแกรมจัดเก็บลักษณะลายนิ้วมือลงในบัตรประจำตัวประชาชน  download
             1.8 คู่มือโปรแกรมกำหนดรหัส (PIN) ในบัตรด้วยลักษณะลายนิ้วมือ  download
             1.9 คู่มือโปรแกรมกำหนดรหัส (PIN) ในบัตร โดยเจ้าหน้าที่  download
             1.10 คู่มือโปรแกรมรายงานการพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน  download
        2. ระบบการจัดการข้อมูล บัตรประจำตัวประชาชน
              2.1 คู่มือระบบการจัดการข้อมูลบัตร CHIP  download
        3. ระบบการตรวจสอบทุจริตทางทะเบียนบัตร
              3.1 คู่มือระบบตรวจสอบทุจริตบัตร  download

        4. ระบบการออกบัตรประจำตัวบุคคลพื้นที่สูง
              4.1 คู่มือออกบัตรประจำตัวบุคคลพื้นที่สูง  download
        5. ทดสอบ 1M
               5.1 คู่มือระบบเปรียบเทียบลักษณะลายนิ้วมือ  download
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000