หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2561

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
ที่ มท0309.2/ว1160 23 ม.ค.61 แนวทางการบันทึกการแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย
หรือถูกทำลาย
dl
ที่ มท 0309/ว1393
26 ม.ค.61
การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว49
31 ม.ค.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
วิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว0609
1 ก.พ.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
ด่วนที่สุด
ที่มท0309.1/ว56
1 ก.พ.61 เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ
ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ
 dl
0309.2/ว1898 1 ก.พ.61 แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย  dl
ด่วนที่สุด
ที่มท0309.1/ว52
5 ก.พ.61 การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
dl
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
15 มี.ค.61
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น dl
ที่ มท0309.2/5190 15 มี.ค.61 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ
บัตรประจำตัวประชาชน
 dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว115
19 มี.ค.61
เรื่องแนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561
dl
ด่วนที่สุด
ที่มท 0309.1/ว116
20 มี.ค.61 การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา
dl
1 org2 green3 green4 green5 green6 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7437