หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2563

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่                                เรื่อง
ที่ มท 0309.2/ว987 14 ม.ค.63                  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ dl
ที่ มท 0309.8/ว15 17 ม.ค.63                  การขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย dl
ที่ มท 0309.1/ว28
24 ม.ค.63               
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัติญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.2/ว2114
24 ม.ค.63 การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง dl
ที่ มท 0309.8/ว40 31 ม.ค.63 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 dl
ที่ มท 0309.8/ว43 31 ม.ค.63 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว44 3 ก.พ.63 การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ที่ มท 0309.8/ว2976 3 ก.พ.63 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อำเภอดำรงธรรม (Flagships for DOPA Excellence 2010) dl
ที่ มท 0309.2/ว3210 5 ก.พ.63 ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน dl
ที่ มท 0309.8/ว1080 19 ก.พ.63 การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก้ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 dl
ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว63 20 ก.พ.63 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว77 4 มี.ค.63 เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว81

11 มี.ค.63

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน dl 
ที่ มท 0309.1/ว90

 17 มี.ค. 63

การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/3315

19 มี.ค.63

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 dl 
ด่วนที่สุด ที่ มท0309.4/ว7694

21 มี.ค. 63

วิทยุกรมการปกครอง เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม พิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว104

24 มี.ค. 63

ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม dl
ที่ มท0309.2/ว1769

24 มี.ค. 63

การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย dl
ด่วนที่สุด ที่ มท0309/ว8039

25 มี.ค. 63

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl
ที่ มท 0309.3/ว8508 

30 มี.ค. 63

หารือการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 118

31 มี.ค. 63

การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 dl
 ที่ มท0309.10/ว9044 

 2 เม.ย. 63

ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  dl
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142