หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2563

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่                                                 เรื่อง
ที่ มท 0309.8/ว15 17 ม.ค. 63                  การขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย dl
ที่ มท 0309.1/ว28
24 ม.ค. 63               
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัติญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว40 31 ม.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 dl
ที่ มท 0309.8/ว43 31 ม.ค. 63 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว44 3 ก.พ. 63 การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ที่ มท 0309.8/ว2976 3 ก.พ. 63 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อำเภอดำรงธรรม (Flagships for DOPA Excellence 2010) dl
ที่ มท 0309.8/ว1080 19 ก.พ. 63 การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก้ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 dl
ที่ มท 0309.1/ว62 20 ก.พ. 63 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว63 20 ก.พ. 63 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว77 4 มี.ค. 63 เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว81

11 มี.ค. 63

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน dl 
ที่ มท 0309.1/ว90

17 มี.ค. 63

การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/3315

19 มี.ค. 63

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 dl 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว7694

21 มี.ค. 63

วิทยุกรมการปกครอง เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม พิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว104

24 มี.ค. 63

ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว8039

25 มี.ค. 63

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl
ที่ มท 0309.3/ว8508 

30 มี.ค. 63

หารือการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 118

31 มี.ค. 63

การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 dl
ที่ มท 0309.10/ว9044 

2 เม.ย. 63

ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl
ที่ มท 0309.1/ว125

9 เม.ย. 63

การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรสำหรับคนเกิดและแจ้งเกิดในต่างประเทศ dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว4461 

9 เม.ย. 63

การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว2202 

14 เม.ย. 63

ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว4789

17 เม.ย. 63

การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว156

13 พ.ค. 63

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว13219

21 พ.ค. 63

เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว158

25 พ.ค. 63

การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคลที่เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว13916

29 พ.ค. 63

หลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว13881

29 พ.ค. 63

การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

dl
ที่ มท 0309.1/ว160

8 มิ.ย. 63

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร

dl
ที่ มท 0309.1/ว162

11 มิ.ย. 63

การย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหมายจับ

dl
ที่ มท 0309/ว17683

9 ก.ค. 63

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว181

7 ส.ค. 63

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/ว21653

14 ส.ค. 63

 การขยายผลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal)ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

dl
ที่ มท 0309.2/ว22813

27 ส.ค. 63

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล

dl
ที่ มท 0309.10/ว5153 

2 ก.ย. 63

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

dl
ที่ มท 0309.10/ว16844

2 ก.ย. 63

การยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

dl
ด่วนมาก ที่ มท 0309.10/ว24557

15 ก.ย. 63

ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศ่กรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว25388

23 ก.ย. 63

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว5873

30 ก.ย. 63

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว245

28 ต.ค. 63

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

dl
ที่ กค 0402.5/11458

12 มี.ค. 62

ขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการพิมพ์บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว246

28 ต.ค. 63

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

dl
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว247

28 ต.ค. 63

การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

dl

ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.8/ว28057

22 ต.ค. 63

การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

dl
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142