หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2563

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่                                เรื่อง
ที่ มท 0309.2/ว987 14 ม.ค.63                  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ dl
ที่ มท 0309.1/ว28
24 ม.ค.63               
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัติญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.2/ว2114
24 ม.ค.63 การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง dl
ที่ มท 0309.8/ว40 31 ม.ค.63 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 dl
ที่ มท 0309.8/ว43 31 ม.ค.63 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว44 3 ก.พ.63 การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ที่ มท 0309.2/ว3210 5 ก.พ.63 ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน dl
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142