ติดต่อหน่วยงาน
line orange

กลุ่มงานบริหารทั่วไป phone
กลุ่มงาานบริหารทั่วไป
0-2791-7237
ฝ่ายบริหารทั่วไป      0-2791-7633
งานบริหารทั่วไป

0-2791-7110
0-2791-7133-4
งานบริหารงานบุคคล/งานวินัย    0-2791-7662-3
งานยานพาหนะ  0-2791-7659
งานอาคารและสถานที่

0-2791-7217
0-2791-7288-90
งานสวัสดิการ

0-2791-7665
0-2791-7638
ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ    0-2791-7225
งานงบประมาณ

0-2791-7243
0-2791-7247
งานการเงินและบัญชี 0-2791-7230
งานพัสดุ

0-2791-7229
0-2791-7241
งานประชาสัมพันธ์         0-2791-7118-9   
ฝ่ายช่วยอำนวยการ       0-2791-7633
งานยุทธศาสตร์และนโยบาย 
       
0-2791-7636
0-2791-7664
งานธุรการและสารบรรณ 0-2791-7126-27    
งานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ           0-2791-7657
งานเอกสารและแบบพิมพ์ 0-2791-7228
งานประชาสัมพันธ์ 0-2791-7652
0-2791-7653
0-2791-7654
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000