ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนphone
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  0-2791-7519
กลุ่มวิชาการและระบบ เทคโนโลยีการทะเบียน  0-2791-7523
งานระบบวิชาการประมวลผล  0-2791-7523
งานระบบวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยี  0-2791-7525
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน            0-2791-7521
งานระบบพัฒนาโปรแกรมเครือข่าย            0-2791-7516-17
งานระบบประมวลผลข้อมูลอินเตอร์เน็ต            0-2791-7516-17
งานระบบพัฒนาโปรแกรมแม่ข่าย            0-2791-7543
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน           ---
ฝ่ายระบบทะเบียนทั่วไป           0-2791-7432-33
ฝ่ายระบบทะเบียนเลือกตั้ง    0-2791-7437,7441
ฝ่ายระบบสถิติการทะเบียน            0-2791-7437,7441,7443
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร           0-2791-7511
งาน ระบบพัฒนาและออกแบบงานสารสนเทศ            0-2791-7512
งานระบบพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลสารสนเทศ  0-2791-7511
กลุ่มพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและการสื่อสาร    0-2281-9340
งานระบบการสื่อสาร            0-2281-9340
งานระบบงานยืนยันตัวบุคคลและแก้ไข ฐานข้อมูลเพื่อบริการประชาชน      0-2356-9566
งานระบบงานทักท้วงการปรับปรุงฐานข้อมูล                       0-2791-7440
 0-2791-7431
งานระบบงานประมวลผลกลาง              0-2356-9680
 0-2791-7428
กลุ่มเทคโนโลยีใช้ประโยชนฐานข้อมูล ทะเบียนกลาง (ทปฐ.)                                 0-2791-7418
งานระบบเทคโนโลยีการทะเบียนบริการชุมชนและท้องถิ่น      0-2791-7413
งานระบบบริหารการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง       0-2791-7412
งาน.ระบบโปรแกรมประมวลผลหน่วยงานภายนอก     0-2791-7414
งานระบบงานควบคุมการปฏิบัติการของสำนักทะเบียน         0-2791-7447
งานระบบงานควบคุมการปฏิบัติการ ศบท. ภาค/สาขาจังหวัด        0-2791-7436
หน.กลุ่มบริหารโครงการประมวลผล (บคป.)  0-2791-7537
ฝ่ายบริหารทั่วไป     0-2791-7530Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000