contact

ส่วนการทะเบียนทั่วไปphone 
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป  0-2791-7009
กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป  0-2791-7025
ฝ่ายบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล  0-2791-7017-9
ฝ่ายบริหารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง  0-2791-7020-22
ฝ่ายระบบข้อมูลและหลักฐานทางทะเบียนทั่วไป  0-2791-7018
ฝ่ายบริหารทั่วไป  02-7917012-3
iconwebเว็ปไซต์ส่วนการทะเบียนทั่วไป


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000