button counter

สถิติผู้เข้าชมเว็บปี 2555icon counter
มกราคม 14,650
กุมภาพันธ์ 13,947
มีนาคม 15,493
เมษายน 15,672
พฤษภาคม  16,438
มิถุนายน  16,128
กรกฎาคม  16,795
สิงหาคม 17,453
กันยายน 17,547
ตุลาคม 21,507
พฤศจิกายน 21,168
ธันวาคม 22,539
ยอดรวมทั้งหมด 209,337


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142