รวมหนังสือเวียนเลือกตั้ง

line orange


เลขหนังสือ ลงวันที่  เรื่อง
0309.1/ว.182 20 มิ.ย.61 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเขารับการ
เลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
dl
มท 0309.1/ว373 22 ต.ค.61 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา dl
มท 0309.1/ว381 14 พ.ย.61 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา
dl
มท 0309/ว481   21 ธ.ค.61 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 dl
มท 0309.1/ว 5  7 ม.ค.61 ชะลอการดำเนินการตามแผนการเลือกตั้งฯ dl

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000