รวมหนังสือเวียนเลือกตั้ง

line orange


เลขหนังสือ ลงวันที่  เรื่อง
0309.1/ว.182 20 มิ.ย.61 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเขารับการ
เลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
dl
0309.1/ว373 22 ต.ค.61 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา dl
0309.1/ว381 14 พ.ย.61 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา
dl
0309/ว481   21 ธ.ค.61 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 dl
0309.1/ว5  7 ม.ค.61 ชะลอการดำเนินการตามแผนการเลือกตั้งฯ dl
0309.1/ว23 25 ม.ค.62 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง dl
มท.0309.1/ว22 25 ม.ค.62 การเตรียมตัวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 dl
มท0309.1/ว35 29 ม.ค.62 การลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
dl
มท0309.1/76 14 ก.พ.62 การคัดสำเนาบัญชีราชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง dl
มท0309.1/ว86 20 ก.พ.62 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง dl
มท 0309.1/ว90 25 ก.พ.62 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
dl
มท 0309.1/ว92 26 ก.พ.62 การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง dl
มท 0309.1/ว93 27 ก.พ.62 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง dl

1 org2 green

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142