ประวัติผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
line orange

bunjob2
นายบรรจบ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร


birthday
27 กรกฎาคม 2507
edu

- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2529
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2530
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2531
-  หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ 1/2532 โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
-  หลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 102 พ.ศ.2533 วิทยาลัยปกครอง
-  หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ 38 โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
-  หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 63 พ.ศ.2550 วิทยาลัยปกครอง

address
-
history work
การรับราชการfolder

- ปลัดอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย
- ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี)
- ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี)
- ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี)
- ปลัดอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

- ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี)
- ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี)
- เจ้าพนักงานปกครอง 6 สำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
   อธิบดีกรมการปกครอง (นายอภัย จันทนจุลกะ)
- เจ้าพนักงานปกครอง 6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
  ฝ่ายความมั่นคง  (นายประสาท พงษ์ศิวาภัย)
- เจ้าพนักงานปกครอง 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
  ฝ่ายความมั่นคง
(นายธีระบูลย์ โพบุคดี)
- เจ้าพนักงานปกครอง 7 / ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายชนกลุ่มน้อย
  กลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
- เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
  ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน
- นายอำเภอวังเจ้า (ผู้อำนวยการระดับต้น) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
- นายอำเภอสุวรรณคูหา(ผู้อำนวยการระดับสูง)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
*** ผลงานดีเด่น : ได้รับคัดเลือกให้เป็นปลัดอำเภอดีเด่นของกรมการปกครอง ประจำปี 2533
present

นายอำเภอแม่ออน(ผู้อำนวยการระดับสูง)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000