กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์
line orange


 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง
ปกติ
ที่ มท 0309.5/ว6
25 มีนาคม 2557                                    
เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท   ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน
                                                         
dl             
ด่วนที่สุด
ที่ มท 
0309/ว26325          
7 พฤศจิกายน 2555

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ
ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว
ประชาชนแบบใหม่
 
            

dl
ประชาสัมพันธ์ -
แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการเช่าระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนแบบใหม่

dl
ด่วนมาก
ที่ มท 0309.5/ว23
28 เมษายน 2552
หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ

บริหารส่วนตำบล   ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณ
ของตนเอง  
dl
ด่วนมาก
ที่ มท 
0309.5/ว13               
11 สิงหาคม 2553
ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล
ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  (980 แห่ง) และจากองค์การ
บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง  
 dl
ประชาสัมพันธ์ -
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้
โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวปรชาชน
 dl                                              

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000