ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
มท0309.1/ว1133 11 ก.พ. 59 ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาวและกัมพูชาในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
dl
มท0309.1 / ว1320 4 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)
dl
แบบกรอกข้อมูลแรงงานต่างด้าว dl
มท0309.1/1880 31 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
dl
มท0309.1/ ว7 31 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
dl
คำสั่ง คสช. การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559
dl
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 29 เม.ย.59 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
dl
รง 0307.1/24975 27 มิ.ย.59 การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
dl
มท 0204.2/14558 25 ส.ค.59 การแจ้งออกนอกพื้นที่กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษหรือสันทนาการ
ในท้องที่จังหวัดอื่น
dl
รง 0307/62725 25 ต.ค.59 การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ
กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร
dl
มท 0309.1/7407 12 ต.ค.59 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจดทะเบียนขยายระยะเวลาในการ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
dl
มท 0309.1/ ว38 31 ต.ค.59 การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559
dl
มท 0309.1/ว11823 4 ธ.ค.60 ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร
ประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดทำ
งบประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ OSS
dl
มท 0309.1/43 20 ธ.ค.59 ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559
dl
มท 0309.1/ว44 29 ธ.ค.59 การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา dl
1 org2 green3 green4 green5 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142