ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
มท 0309.1/ว6815 4 เม.ย.61 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
dl
มท0204.2/ ว322 4 เม.ย.61 การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง
เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 5-30 เมษายน 2561
และเรื่องการปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa)
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรขออนุญาตทำงาน/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับ
แรงงานต่างด้าว
dl
การจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
ตามมติ ครม. 27 มี.ค.61
dl
27 มี.ค.61                 - มติ ครม. 27 มี.ค.61 dl
ประกาศกระทรวง                 - ประกาศจดทะเบียน dl
ที่ มท0309.1/ว130 20 เม.ย.61                 - หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด / dl
มท0309.1/1250 20 เม.ย.61                    กรุงเทพมหานคร dl
มท0309.1/ว11521 5 มิ.ย.61 การเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa)
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน จัดทำหรือปรับปรุง
ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
dl
มท 0309.1/ว208 16 ก.ค.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูา ลาว และเมียนมา dl
อ้างถึง  1 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร
              ประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการ
              ทำงาน พ.ศ.2561
dl
           2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 0609
               ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2561
dl
           3. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 49
               ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
dl
           4. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 130
               ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
dl
มท 0309.3/ว22169 1 ต.ค.61 แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
dl
 1 green2 green3 green4 org5 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142