ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่                        เรื่อง
มท 0309.1/ว379 5 พ.ย.61 แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
dl
มท 0309.1/ว406 20 พ.ย.61 การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ.2558    กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ
dl
มท 0309.1/ว439 28 พ.ย.61 การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว และเมียนมา  เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61
dl
มท 0309.1/ว28493 7 ธ.ค.61 การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
2561
dl
มท 0309.1/ว64 6 ก.พ.62 การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเล เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
dl
มท 0309.1/ว99 6 มี.ค.62 การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเล เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 
dl
มท 0309.1/ว6878 13 มี.ค.62 เรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์    ด้านแรงงาน(กนร.) ครั้งที่ 2/2562
dl
มท 0309.1/ว10646 26 เม.ย.62 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณี    สงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
dl
มท 0309.8/ว134 16 เม.ย.63

เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

dl
มท 0309.8/ว208 15 ต.ค. 63 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  dl 
 1 green2 green3 green4 green5 org
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142