ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
มท0309.1/1101 20 ม.ค.60 เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรและ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ
dl
 มท0309.1/ว367 25 ม.ค.60 การจดทะเบียนขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ใน
กิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
ในวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
dl
มท0309.1/ว4 30 ม.ค.60 การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมงทะเลและกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
dl
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ ( 3 ฉบับ)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
dl
มท 0309.1/ว 9382
27 ก.ย.60 การขึ้นทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมง ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
dl
มท 0309/ว20766 18 ต.ค.60 ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญญาติไทย
dl
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2560 dl
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 กันยายน พ.ศ.2560
dl
มท 0309.1/ว74 15 พ.ย.60 การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย dl
รง 0316/ว4145
9 ม.ค.61 การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
dl
มท 0309.1/ว49 31 ม.ค.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
มท 0309.1/ว0609 1 ก.พ.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
 1 green2 org3 green4 green5 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142