ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
มท 0309.1/ว49 31 ม.ค.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
มท 0309.1/ว0609 1 ก.พ.61 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย dl
มท 0309.1/ว56
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
1 ก.พ.61 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ
ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ
dl
มท0309.1/ว51 5 ก.พ.61 แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา
dl
มท0309.1/ว52 5 ก.พ.61 การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
dl
มท0309.1/ว115 19 มี.ค.61 แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
dl
มท0309.1/ว116 20 มี.ค.61 การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา dl
มท 0309.1/ว3854 3 เม.ย.61 การสำรวจยอดคงเหลือวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ที่จัดซื้อโดยงบประมาณ กองทุนเพื่อ
บริหารจัดการการทำงานของต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
dl
มท 0309.1/ว6815 4 เม.ย.61 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2561
dl
มท 0204.2/ ว322 4 เม.ย.61 การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 5-30 เมษายน 2561เละเรื่องการปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร
ขออนุญาตทำงาน/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
dl
มท 0309.1/ ว126 9 เม.ย.61 การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ dl
27 มี.ค.60 การจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงาน
แรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 27 มี.ค.61
dl
-มติ ครม. 27 มี.ค.61 dl
ประกาศจดทะเบียน dl
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด dl
กรุงเทพมหานคร dl
 1 green2 green3 org4 green5 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142