ประกาศกระทรวง/หนังสือเวียน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน
line orange

 

 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.1/ว4
30 ม.ค.60 การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมงทะเลและกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
dl
บันทึกข้อความ
ด่วนที่สุด ที่ มท
0204.2/14558
25 ส.ค.59 การแจ้งออกนอกพื้นที่กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษหรือสันทนาการ
ในท้องที่จังหวัดอื่น
dl
วิทยุ
ด่วนที่สุด ที่ มท
0309.1/1101
20 ม.ค.60 เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรและ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูป
สัตว์น้ำ
dl
ที่ มท
0309.1/ว44
29 ธ.ค.59 การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา dl
ที่ มท
0309.1/43
20 ธ.ค.59 ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559
dl
ที่ มท
0309.1/ ว38
31 ต.ค.59  การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559
dl
ที่ มท
0309.1/7407
12 ต.ค.59 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจดทะเบียนขยายระยะเวลาในการ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
dl
มติ ครม. 24 ต.ค.59 การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ
กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร
dl
ที่ รง
0307.1/24975 
27 มิ.ย.59 การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
dl
ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
 29 เม.ย.59 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
dl
คำสั่ง
คสช.
การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559
dl
ที่มท
0309.1/ ว7
31 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
dl
ที่ มท
0309.1/ ว1880
31 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
dl
ที่ มท
0309.1 / ว1320
4 มี.ค.59 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)
dl
แบบกรอกข้อมูลแรงงานต่างด้าว dl
ที่ มท
0309.1/ว 1133
11 ก.พ. 59 ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาวและกัมพูชาในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
dl                                              

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000