ประวัติผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
line orangeprachern2
นายประเชิญ สมองดี

ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

birthday
16 กุมภาพันธ์ 2521

 

edu

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
- หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 25
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 183
- หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 48
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 73

address
102/76 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
history
folder
- นักวิชาการแผนที่ 3 - 4 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
- ปลัดอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรัมย์
- ปลัดอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักบริหารการทะเบียน
- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร
  ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน
present
ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000