โครงสร้างส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
line orange


ruttaya2

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

                      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการทะเบียนและบัตร การให้คำปรึกษาแนะนำการตอบปัญหา
ด้านทะเบียนและบัตร การสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียน และการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียน        ทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรเพื่อให้บริการแก่คนไทย
ในต่างประเทศ  และคนต่างประเทศที่มีนิติสัมพันธ์กับคนไทย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                     โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร

                                plus green  กลุ่มงานนิเทศการทะเบียนและบัตร
                       
                                plus green  กลุ่มงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร

                                plus green  กลุ่มงานประสานและคุ้มครองสิทธิคนไทยในต่างประเทศด้านการทะเบียนและบัตร

 

         

callcenter 1548

                           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7437