สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมการปกครอง  Download    icon new 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2791-7412

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย)     
   
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม 16 ธันวาคม 2540
 2 กรมสรรพากร(สำนักตรวจสอบภาษี/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 9 มกราคม 2541
3 สำนักงานประกันสังคม (กองทะเบียนและประมวลผล) 9 มกราคม 2541
 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10 มีนาคม 2541
 5 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 10 มีนาคม 2541
 6 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 มีนาคม 2541
 7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 19 พฤษภาคม 2541
 8 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 19 พฤษภาคม 2541
 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 19 พฤษภาคม 2541
10 กรมบังคับคดี (สำนักงานเลขานุการกรม) 21 กรกฎาคม 2541
 11 กรมคุมประพฤติ (กองวิชาการและแผนงาน) 21 กรกฎาคม 2541
12 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 15 กันยายน 2541
13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 22 กันยายน 2541
14 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 22 กันยายน 2541
15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 19 มกราคม 2542
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 มกราคม 2542
17 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 16 มีนาคม 2542
18 สำนักงานเลขานุการศาลแพ่ง 16 มีนาคม 2542
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 2542
20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 กรกฎาคม 2542
21 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 3 สิงหาคม 2542
22 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม 28 ธันวาคม 2542
23 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 28 ธันวาคม 2542
24 ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2543
25 โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (7 แห่ง) 23 กุมภาพันธ์ 2543
      - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล     
      - โรงพยาบาลราชวิถี     
      - โรงพยาบาลศิริราช     
      - โรงพยาบาลตำรวจ     
      - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    
      - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี     
      - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
   
26 จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา และ อบต.บางพระ (GIS) 4 พฤษภาคม 2543
27 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 7 กรกฎาคม 2543
28 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 17 สิงหาคม 2543
29 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง (GIS) 31 มกราคม 2544
30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2544
   
o1g2g3g4g5g6g7g8g9    
   
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000