สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
179 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 21 มกราคม 2562
180 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มกราคม 2562
181 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 มกราคม 2562
182 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 31 มกราคม 2562
183 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 31 มกราคม 2562
184 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
31 มกราคม 2562
185 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 6 กุมภาพันธ์ 2562
186 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 กุมภาพันธ์ 2562
187 กระทรวงวัฒนธรรม (9 หน่วยงาน) 12 กุมภาพันธ์ 2562
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศาสนา
- กรมศิลปากร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม           
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)           
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)           
188 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 14 กุมภาพันธ์ 2562          

189

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 21 กุมภาพันธ์ 2562
190 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 มีนาคม 2562
191 กรมทางหลวง 11 มีนาคม 2562
192 กรมอนามัย 15 มีนาคม 2562
193 สภาสถาปนิก 21 มีนาคม 2562
194  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 มีนาคม 2562
195 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 เมษายน 2562
196 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 เมษายน 2562
197 กรมทรัพยากรน้ำ 5 เมษายน 2562
198 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 17 เมษายน 2562
g1g2g3g4g5g6g7o8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142