สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
176 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 21 มกราคม 2562
177 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มกราคม 2562
178 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 มกราคม 2562
179 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 31 มกราคม 2562
180 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 31 มกราคม 2562
181 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 6 กุมภาพันธ์ 2562
182 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 กุมภาพันธ์ 2562
183 กระทรวงวัฒนธรรม (9 หน่วยงาน) 12 กุมภาพันธ์ 2562
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศาสนา
- กรมศิลปากร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม           
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)           
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)           
184 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 14 กุมภาพันธ์ 2562          

185

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 21 กุมภาพันธ์ 2562
186 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 มีนาคม 2562
187 กรมทางหลวง 11 มีนาคม 2562
188 กรมอนามัย 15 มีนาคม 2562
189 สภาสถาปนิก 21 มีนาคม 2562
190  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 มีนาคม 2562
191 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 เมษายน 2562
192 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 เมษายน 2562
193 กรมทรัพยากรน้ำ 5 เมษายน 2562
194 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 17 เมษายน 2562
g1g2g3g4g5g6g7o8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142