สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
195 กองทุนประกันวินาศภัย 18 เมษายน 2562
196 กองทุนประกันชีวิต 19 เมษายน 2562
197 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2562
198  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 14 พฤษภาคม 2562
199 การรถไฟแห่งประเทศไทย 21 พฤษภาคม 2562
200 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2562
201 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 28 พฤษภาคม 2562
202 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 มิถุนายน 2562
203  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 17 มิถุนายน 2562
204 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26 มิถุนายน 2562
205 กระทรวงอุตสาหกรรม (7 หน่วยงาน) 9 กรกฎาคม 2562
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม           
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
206 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2562
207 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2562
208 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 30 กรกฎาคม 2562
209 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2 สิงหาคม 2562
210 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2562
211 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 17 กันยายน 2562
212 บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด 27 พฤศจิกายน 2562
213 การยาสูบแห่งประเทศไทย 26 ธันวาคม 2562
214 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 21 มกราคม 2563
215 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 มีนาคม 2563
216 กรมควบคุมโรค 31 มีนาคม 2563
217 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 8 เมษายน 2563
218 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 28 เมษายน 2563
219 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 19 พฤษภาคม 2563
220 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 มิถุนายน 2563 
221 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 16 มิถุนายน 2563 
222 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 22 มิถุนายน 2563 
g1g2g3g4g5g6g7g8o9
* หมายเหตุ  รายชื่อหน่วยงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142