สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
179 กรมทรัพยากรธรณี 21 มกราคม 2562
180  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มกราคม 2562
181 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 21 มกราคม 2562
182 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มกราคม 2562
 183 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 31 มกราคม 2562
 184 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 มกราคม 2562
 185 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 31 มกราคม 2562
 186 กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
31 มกราคม 2562
187 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  6 กุมภาพันธ์ 2562
 188 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 กุมภาพันธ์ 2562
 189 กระทรวงวัฒนธรรม 15 สิงหาคม 2561
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศานา
- กรมศิลปากร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย           
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)           
          
g1g2g3g4g5g6g7g8o9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000