สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 

60

กรมการค้าต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2548
61 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2549
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์  5 มิถุนายน 2562
62 กรมบัญชีกลาง 1 กันยายน 2549
(เพิ่มวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 9 มีนาคม 2552
63 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 ตุลาคม 2549
64 โรงพยาบาลศิริราช 15 พฤษภาคม 2550
65 กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 19 กรกฎาคม 2550
66 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 มกราคม 2551
67 สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 มกราคม 2551
68 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2551
69 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2551
70 โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 พฤษภาคม 2551
71 กรมที่ดิน 12 พฤษภาคม 2551
72 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 22 สิงหาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 21 พฤศจิกายน 2561
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 เมษายน 2562
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 5 มิถุนายน 2562
73 กรมสารบรรณทหารบก 12 พฤษภาคม 2551
74 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 12 พฤษภาคม 2551
75 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 21 กันยายน 2553
76 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2551
77 ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24 พฤศจิกายน 2551
78 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2552
79 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16 มีนาคม 2552
80 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 มีนาคม 2552
81 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 1 กันยายน 2552
82 มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กันยายน 2552
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 14 กุมภาพันธ์ 2562
83 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กันยายน 2552
84 กองทัพเรือ (กรมข่าวทหารเรือ) 15 กันยายน 2552
85 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 22 กันยายน 2552
86 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์) 24 กันยายน 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 24 สิงหาคม 2561
87 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7 ตุลาคม 2552
88 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 5 มกราคม 2558
    g1g2o3g4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142