สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 

61

กรมการค้าต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2548
62 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2549
63 กรมบัญชีกลาง 1 กันยายน 2549
(เพิ่มวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 9 มีนาคม 2552
64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 ตุลาคม 2549
65 โรงพยาบาลศิริราช 15 พฤษภาคม 2550
66 กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 19 กรกฎาคม 2550
67 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 มกราคม 2551
68 สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 มกราคม 2551
69 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2551
70 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2551
71 โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 พฤษภาคม 2551
72 กรมที่ดิน 12 พฤษภาคม 2551
73 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 22 สิงหาคม 2560
74 กรมสารบรรณทหารบก 12 พฤษภาคม 2551
75 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 12 พฤษภาคม 2551
76 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 21 กันยายน 2553
77 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 16 ตุลาคม 2560
78 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2551
79 ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24 พฤศจิกายน 2551
80 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2552
81 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16 มีนาคม 2552
82 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 มีนาคม 2552
83 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 1 กันยายน 2552
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กันยายน 2552
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล)
85 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กันยายน 2552
86 กองทัพเรือ (กรมข่าวทหารเรือ) 15 กันยายน 2552
87 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 22 กันยายน 2552
88 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์) 24 กันยายน 2552
89 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7 ตุลาคม 2552
90 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 5 มกราคม 2558
    g1g2o3g4g5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000