สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต 
89 สภากาชาดไทย 14 มกราคม 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2560
90 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 19 กุมภาพันธ์ 2553
91 บริษัท ขนส่ง จำกัด 23 มีนาคม 2553
92 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22 มิถุนายน 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 27 พฤษภาคม 2562
93 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 31 สิงหาคม 2553
94 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 8 กันยายน 2553
95 สภาการพยาบาล 12 พฤศจิกายน 2553
96 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.บต.) 26 พฤศจิกายน 2553
97 กรมการแพทย์     21 เมษายน 2554
98 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2554
99 กองทัพบก
      - ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
      - หน่วยข่าวกรองทางทหาร

21 กันยายน 2554
12 ธันวาคม 2562
100 เมืองพัทยา 10 กุมภาพันธ์ 2555
101 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2555
102 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 15 มิถุนายน 2555
103 กองทุนการออมแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2555
104 การประปาส่วนภูมิภาค 10 สิงหาคม 2555
105 กรมธนารักษ์ 28 สิงหาคม 2555
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 14 มกราคม 2562
106 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 11 กรกฎาคม 2556
107 สภาวิศวกร  5 สิงหาคม 2556
108 กรมปศุสัตว์  10 กันยายน 2556
109 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26 กันยายน 2556
110 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 ธันวาคม 2556
111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 25 มีนาคม 2557
112 สำนักงานอัยการสูงสุด 28 เมษายน 2557
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 19 ธันวาคม 2557
113 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 31 กรกฎาคม 2557
114 กรมป่าไม้ 7 สิงหาคม 2557
115 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จังหวัดลำปาง) 1 กันยายน 2557
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17 กันยายน 2557
117 กรมการท่องเที่ยว 3 เมษายน 2558
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 กันยายน 2559
118 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
(โทรศัพท์เคลื่อนที่)
27 พฤษภาคม 2558

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (ดิจิตอลทีวี(คูปอง)) 14 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 14 มีนาคม 2560
    g1g2g3o4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142