สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม 
91 สภากาชาดไทย  14 มกราคม 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2560
92 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  19 กุมภาพันธ์ 2553
93 บริษัท ขนส่ง จำกัด 23 มีนาคม 2553
 94 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  22 มิถุนายน 2553
 95 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  31 สิงหาคม 2553
 96 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์)  8 กันยายน 2553
 97 สภาการพยาบาล  12 พฤศจิกายน 2553
 98 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.บต.)  26 พฤศจิกายน 2553
 99 กรมการแพทย์      21 เมษายน 2554
 100 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  12 กรกฎาคม 2554
 101 กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  21 กันยายน 2554
102 เมืองพัทยา  10 กุมภาพันธ์ 2555
103 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  14 กุมภาพันธ์ 2555
104 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  15 มิถุนายน 2555
105 กองทุนการออมแห่งชาติ  19 กรกฎาคม 2555
106 การประปาส่วนภูมิภาค  10 สิงหาคม 2555
107 กรมธนารักษ์  28 สิงหาคม 2555
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล)
108 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  11 กรกฎาคม 2556
109 สภาวิศวกร  5 สิงหาคม 2556
110 กรมปศุสัตว์  10 กันยายน 2556
 111 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26 กันยายน 2556
 112 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 ธันวาคม 2556
 113 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 25 มีนาคม 2557
114 สำนักงานอัยการสูงสุด 28 เมษายน 2557
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 19 ธันวาคม 2557
 115 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  31 กรกฎาคม 2557
 116 กรมป่าไม้  7 สิงหาคม 2557
 117 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จังหวัดลำปาง)  1 กันยายน 2557
 118 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  17 กันยายน 2557
 119 กรมการท่องเที่ยว  3 เมษายน 2558
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 กันยายน 2559
120 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
(โทรทัศน์เคลื่อนที่)
27 พฤษภาคม 2558

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (ดิจิตอลทีวี(คูปอง)) 14 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 14 มีนาคม 2560
    g1g2g3o4g5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000