สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต 
88 สภากาชาดไทย 14 มกราคม 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2560
89 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 กุมภาพันธ์ 2553
90 บริษัท ขนส่ง จำกัด 23 มีนาคม 2553
91 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22 มิถุนายน 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 27 พฤษภาคม 2562
92 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมเสมียนตรา 31 สิงหาคม 2553
- กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  31 มกราคม 2562 
93 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 4 มิถุนายน 2563
94 สภาการพยาบาล 12 พฤศจิกายน 2553
95 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.บต.) 26 พฤศจิกายน 2553
96 กรมการแพทย์ 21 เมษายน 2554
97 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2554
98 เมืองพัทยา 10 กุมภาพันธ์ 2555
99 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2555
100 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 15 มิถุนายน 2555
101 กองทุนการออมแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2555
102 การประปาส่วนภูมิภาค 10 สิงหาคม 2555
103 กรมธนารักษ์ 28 สิงหาคม 2555
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 14 มกราคม 2562
104 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 11 กรกฎาคม 2556
105 สภาวิศวกร  5 สิงหาคม 2556
106 กรมปศุสัตว์  10 กันยายน 2556
107 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26 กันยายน 2556
108 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 ธันวาคม 2556
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 13 สิงหาคม 2563 
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 25 มีนาคม 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 25 เมษายน 2562 
110 สำนักงานอัยการสูงสุด 28 เมษายน 2557
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 19 ธันวาคม 2557
111 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 31 กรกฎาคม 2557
112 กรมป่าไม้ 7 สิงหาคม 2557
113 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จังหวัดลำปาง) 1 กันยายน 2557
114 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กันยายน 2557
115 กรมการท่องเที่ยว 3 เมษายน 2558
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 กันยายน 2559
116


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
(โทรศัพท์เคลื่อนที่)
27 พฤษภาคม 2558

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (ดิจิตอลทีวี (คูปองฯ)) 14 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 14 มีนาคม 2560
    g1g2g3o4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142