สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
121 สำนักงานศาลปกครอง 17 มิถุนายน 2558
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2561
122 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 15 กันยายน 2558
123 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 23 กันยายน 2558
124 กรมประมง   2 ธันวาคม 2558
 125 กรมการพัฒนาชุมชน   8 กุมภาพันธ์ 2559
 126 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด   1 มีนาคม 2559
127 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   4 เมษายน 2559
 128 กรมเจ้าท่า 22 เมษายน 2559
 129 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  4 พฤษภาคม 2559
130 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 19 พฤษภาคม 2559
131 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   8 สิงหาคม 2559
 132

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  8 กันยายน 2559
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- กรมกิจการผู้สูงอายุ
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- สำนักงานธนานุเคราะห์
133 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 พฤศจิกายน 2559
134 การยางแห่งประเทศไทย 17 มกราคม 2560
135 กรมหม่อนไหม 22 กุมภาพันธ์ 2560
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2 มีนาคม 2560
137 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย   7 เมษายน 2560
138 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16 พฤษภาคม 2560
139 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  6 มิถุนายน 2560
140 กระทรวงพาณิชย์ 13 มิถุนายน 2560
 - สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - กรมการค้าต่างประเทศ
 - กรมการค้าภายใน
 - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 - กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 - สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 - องค์การคลังสินค้า
g1g2g3g4o5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000