สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
117 สำนักงานศาลปกครอง 17 มิถุนายน 2558
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2561
118 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 15 กันยายน 2558
119 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 23 กันยายน 2558
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 4 สิงหาคม 2563 
120 กรมประมง 2 ธันวาคม 2558
121 กรมการพัฒนาชุมชน 8 กุมภาพันธ์ 2559
122 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 1 มีนาคม 2559
123 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 4 เมษายน 2559
124 กรมเจ้าท่า 22 เมษายน 2559
125 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 พฤษภาคม 2559
126 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 19 พฤษภาคม 2559
127 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 8 สิงหาคม 2559
128

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (7 หน่วยงาน)

8 กันยายน 2559
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- กรมกิจการผู้สูงอายุ
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- สำนักงานธนานุเคราะห์
129 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 พฤศจิกายน 2559
130 การยางแห่งประเทศไทย 17 มกราคม 2560
131 กรมหม่อนไหม 22 กุมภาพันธ์ 2560
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 มีนาคม 2560
133 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 7 เมษายน 2560
134 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16 พฤษภาคม 2560
135 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  6 มิถุนายน 2560
136 กระทรวงพาณิชย์ (9 หน่วยงาน) 13 มิถุนายน 2560
 - สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - กรมการค้าต่างประเทศ
 - กรมการค้าภายใน
 - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 - กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 - สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 - องค์การคลังสินค้า
g1g2g3g4o5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142