สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
137 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 23 มิถุนายน 2560
138 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 สิงหาคม 2560
139 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 ตุลาคม 2560
140 กรมทางหลวงชนบท 9 พฤศจิกายน 2560
141 สภาวิชาชีพบัญชี 23 พฤศจิกายน 2560
142 กรมวิชาการเกษตร 11 มกราคม 2561
143 กรมการข้าว 11 มกราคม 2561
144 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 25 มกราคม 2561
145 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2561
146 กรมพัฒนาที่ดิน 20 มีนาคม 2561
147 กรมธุรกิจพลังงาน 27 มีนาคม 2561
148 กรมส่งเสริมสหกรณ์  3 เมษายน 2561
149 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 24 พฤษภาคม 2561
150 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 มิถุนายน 2561
151 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 29 มิถุนายน 2561
152 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
153 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 18 กรกฎาคม 2561
154 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3 สิงหาคม 2561
155 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 กันยายน 2561
156 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4 ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 4 มีนาคม 2562
157 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4 ตุลาคม 2561
158 กรมพลศึกษา 11 ตุลาคม 2561
159 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 17 ตุลาคม 2561
160 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 22 ตุลาคม 2561
161 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 22 ตุลาคม 2561
162 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 23 พฤศจิกายน 2561
163 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17 ธันวาคม 2561
164 กรมท่าอากาศยาน 17 ธันวาคม 2561
165 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 17 ธันวาคม 2561
166 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 21 ธันวาคม 2561
g1g2g3g4g5o6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142