สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
167 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 24 ธันวาคม 2561
168 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 มกราคม 2562
169 สัตวแพทยสภา 4 มกราคม 2562
170 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 10 มกราคม 2562
171 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 15 มกราคม 2562
172 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 16 มกราคม 2562
173 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 หน่วยงาน ) 17 มกราคม 2562
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติมภารกิจฯ) 6 มีนาคม 2562
- กรมชลประทาน
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กรมการข้าว
- กรมหม่อนไหม
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
- องค์การสะพานปลา
- การยางแห่งประเทศไทย
174 กรมทรัพยากรธรณี 21 มกราคม 2562
175  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มกราคม 2562
g1g2g3g4g5g6o7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142