สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
159 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 กันยายน 2561
160 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4 ตุลาคม 2561
161 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4 ตุลาคม 2561
162 กรมพลศึกษา 11 ตุลาคม 2561
163 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 17 ตุลาคม 2561
164 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 22 ตุลาคม 2561
165 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 22 ตุลาคม 2561
166 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 23 พฤศจิกายน 2561
 167 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17 ธันวาคม 2561
 168 กรมท่าอากาศยาน 17 ธันวาคม 2561
169 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 17 ธันวาคม 2561
170 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 21 ธันวาคม 2561
171 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)            -
 172 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 มกราคม 2562
173 สัตวแพทยสภา 4 มกราคม 2562
174 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 10 มกราคม 2562
175 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            -
176 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ            -
 177 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน            -
g1g2g3g4g5g6o7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000