คู่มือด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

Details
Parent Category: คู่มือการบริการ
Category: ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
    การทำบัตรประจำตัวประชาชน     การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
    กรณีบัตรเดิมหมดอายุ     กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย
    กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ     กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
    กรณีบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี
        บัตรประจำตัวประชาชน
    กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่
    การขอตรวจหลักฐานหรือคัดรับรองสำเนา
        รายการเกี่ยวกับบัตร
    ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาขน