/ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร - Page 2

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

ที่ มท 0309.4/ว22543 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนัก ทะเบียนอำเภอประจำปี 2560
|

ที่ มท 0309.4/ว22543 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนัก ทะเบียนอำเภอประจำปี 2560

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556
| |

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556

ที่ มท. 0309.1/ว19 เรื่อง สสท.ได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สน.บท. 14 ป้าย
| |

ที่ มท. 0309.1/ว19 เรื่อง สสท.ได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สน.บท. 14 ป้าย

ที่ มท 0309.4/ ว 28634 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการ สำนักทะเบียนอำเภอ
|

ที่ มท 0309.4/ ว 28634 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการ สำนักทะเบียนอำเภอ

| |

ที่ มท 0309.1/ว9 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ