/ ประกาศ

ประกาศ

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
| |

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์
|

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน  ตาม ยุทธศาสตร์  การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558
|

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตาม ยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558