/ ประกาศ

ประกาศ

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

 3,51…

 3,513 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ ( 3 ฉบับ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ ( 3 ฉบับ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

 1,86…

 1,868 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

 6,79…

 6,794 ผู้ชมทั้งหมด,  5 ผู้ชมวันนี้

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 3,22…

 3,226 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์

 3,15…

 3,157 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน  ตาม ยุทธศาสตร์  การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตาม ยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558

 3,62…

 3,628 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้