/ ปี 2552

ปี 2552

ที่ มท 0309.1/ว8787 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.1/ว8787 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล   ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง