/ ปี 2553

ปี 2553

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง

มท 0309.2/2083 การกำหนดสิทธิในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในระบบ บัตรประจำตัวประชาชน
| |

มท 0309.2/2083 การกำหนดสิทธิในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในระบบ บัตรประจำตัวประชาชน