/ ปี 2555

ปี 2555

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่
| |

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง

มท 0309.2/2083 การกำหนดสิทธิในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในระบบ บัตรประจำตัวประชาชน
| |

มท 0309.2/2083 การกำหนดสิทธิในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในระบบ บัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.1/ว8787 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.1/ว8787 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล   ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง