/ ปี 2557

ปี 2557

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ มท 0309.1/ ว3784 เรื่อง ถึงนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย ลำปาง ตาก และนครปฐม
| |

ที่ มท 0309.1/ ว3784 เรื่อง ถึงนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย ลำปาง ตาก และนครปฐม

ที่ มท0309.6/ว7210 เรื่อง การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
| |

ที่ มท0309.6/ว7210 เรื่อง การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.6/ว17558 เรื่อง การป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.6/ว17558 เรื่อง การป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน