/ ปี 2557 - Page 2

ปี 2557

ที่ มท 03091/ว 5831 เรื่อง การรับโอนภารกิจงานทะเบียนคนต่างด้าวจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
|

ที่ มท 03091/ว 5831 เรื่อง การรับโอนภารกิจงานทะเบียนคนต่างด้าวจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

ที่ มท 0309.1/ว 2543 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด
|

ที่ มท 0309.1/ว 2543 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัด