/ ปี 2557 - Page 3

ปี 2557

ที่ มท0309.1/ว 4513 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (update ล่าสุด)
|

ที่ มท0309.1/ว 4513 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (update ล่าสุด)

ที่ มท0309.2/ว10538 เรื่อง การลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ในคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (แบบ บ.ป.1)

ที่ มท0309.2/ว10538 เรื่อง การลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ในคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (แบบ บ.ป.1)

ที่ มท0309.1/ว1951 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในเรือประมง
|

ที่ มท0309.1/ว1951 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในเรือประมง

ที่ มท0309.1/ว41541 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
|

ที่ มท0309.1/ว41541 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ที่ มท0309.1/ว35 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา ฯ (เพิ่มเติม ว 35)
|

ที่ มท0309.1/ว35 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา ฯ (เพิ่มเติม ว 35)

ที่ มท0309.1/ว1656 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (เพิ่มเติม ผนวก ค.)
|

ที่ มท0309.1/ว1656 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (เพิ่มเติม ผนวก ค.)

ที่ มท 0309.6/ว675 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.6/ว675 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน