/ ปี 2558 - Page 2

ปี 2558

มท 0309.1/ว22 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลัง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม2558
|

มท 0309.1/ว22 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลัง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม2558

มท 0309.1/ว11946 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
|

มท 0309.1/ว11946 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ที่ มท0309.1/ว19 เรื่อง การลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฏรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
|

ที่ มท0309.1/ว19 เรื่อง การลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฏรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

มท 0309.6/ว11346 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
| |

มท 0309.6/ว11346 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.1/ว16 เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาบุคคลที่ถูกแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ
|

ที่ มท 0309.1/ว16 เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาบุคคลที่ถูกแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ

มท 0309.1/ว2596 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558    ตามมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
|

มท 0309.1/ว2596 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558