/ ปี 2558 - Page 3

ปี 2558

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน  ตาม ยุทธศาสตร์  การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558
|

กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตาม ยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2) ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ มท 0309.1/ว339 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาหลัง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
|

ที่ มท 0309.1/ว339 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาหลัง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

มท 0309.1/ว1 เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัว ประชาชน
|

มท 0309.1/ว1 เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัว ประชาชน