/ ปี 2559

ปี 2559

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
|

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
|

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า
|

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า

รง 0307/62725 เรื่อง การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร
|

รง 0307/62725 เรื่อง การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร