/ ปี 2559 - Page 2

ปี 2559

มท 0309.1/7407 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจดทะเบียนขยายระยะเวลาในการ อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
|

มท 0309.1/7407 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจดทะเบียนขยายระยะเวลาในการ อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559
|

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559
|

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

ที่ มท 0309.4/ว22543 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนัก ทะเบียนอำเภอประจำปี 2560
|

ที่ มท 0309.4/ว22543 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนัก ทะเบียนอำเภอประจำปี 2560

รง 0307.1/24975 เรื่อง การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
|

รง 0307.1/24975 เรื่อง การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ เข้ามาอาศัยในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559