/ ปี 2559 - Page 3

ปี 2559

ที่ มท 0309.1/ว15 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอและนาย ทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
|

ที่ มท 0309.1/ว15 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอและนาย ทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559  แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
| |

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
| |

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำสั่ง คสช. เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559
|

คำสั่ง คสช. เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559

มท0309.1/1880 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
|

มท0309.1/1880 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

มท0309.1/ ว7 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
|

มท0309.1/ ว7 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคล ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร  กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป
|

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคล ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์