/ ปี 2559 - Page 4

ปี 2559

มท0309.1 / ว1320 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)
|

มท0309.1 / ว1320 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

ที่มท 0309.1/ว1133 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการ แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
| |

ที่มท 0309.1/ว1133 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการ แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
| |

เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อปรเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6)
|

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อปรเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6)

ที่ มท 0309.6/ว80 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทุจริตประพฤติมิชอบ ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.6/ว80 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทุจริตประพฤติมิชอบ ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน