/ ปี 2560

ปี 2560

ที่ มท 0309/ว7315 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน
|

ที่ มท 0309/ว7315 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน
|

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท 0309.1/ว11823 เรื่อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดทำ งบประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ OSS
|

ที่ มท 0309.1/ว11823 เรื่อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดทำ งบประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ OSS

ที่ มท 0309/ว20766 เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดใน ราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญญาติไทย
| |

ที่ มท 0309/ว20766 เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดใน ราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญญาติไทย