/ ปี 2561 - Page 2

ปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61
| |

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61

ที่ มท 0309.1/ว417 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
|

ที่ มท 0309.1/ว417 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558  กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ
| |

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ

ที่ 0309.1/ว381 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา
| | |

ที่ 0309.1/ว381 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา
| |

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา