/ ปี 2561 - Page 3

ปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
| |

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

ที่ มท0309.2/ว23836 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559
|

ที่ มท0309.2/ว23836 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

ที่ มท0309.3/ว23500 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

ที่ มท0309.3/ว23500 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรมสำหรับ อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรมสำหรับ อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
|

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน