/ ปี 2561 - Page 7

ปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว116 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา
| |

ที่ มท 0309.1/ว116 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา

ที่ มท0309.1/ว115 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561
| |

ที่ มท0309.1/ว115 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ มท 0309.2/5190 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัว ประชาชน
|

ที่ มท 0309.2/5190 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัว ประชาชน

ที่ มท 0309.1/ว52 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
| |

ที่ มท 0309.1/ว52 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ที่ มท 0309.1/ว56 เรื่อง เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ
| |

ที่ มท 0309.1/ว56 เรื่อง เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| | |

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ มท 0309.1/ว49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| |

ที่ มท 0309.1/ว49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย