/ ปี 2561 - Page 8

ปี 2561

ที่ มท0309.2/ว1160 เรื่อง แนวทางการบันทึกการแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำลาย
|

ที่ มท0309.2/ว1160 เรื่อง แนวทางการบันทึกการแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำลาย

ที่ รง 0316/ว4145 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
| |

ที่ รง 0316/ว4145 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดย ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการ ปกครองโทร.  ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๒-๓
| |

กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดย ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการ ปกครองโทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๒-๓

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร ประจำตัวประชาชนโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
| |

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร ประจำตัวประชาชนโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง

การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบัตรประจำตัว ประชาชนและการนำเสนอการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงาน
| |

การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบัตรประจำตัว ประชาชนและการนำเสนอการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน การป้องกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ โดย ส่วนส่งเสริมการ ทะเบียนและบัตร
| |

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน การป้องกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ โดย ส่วนส่งเสริมการ ทะเบียนและบัตร